Ik wil doneren

Noodhulp

Algemene voorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de site. De gebruiker van de website en van de diensten die aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 1. Voorwerp

Tearfund vzw behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De aangepaste gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op de site. De nieuwe gebruikersovereenkomst zal met onmiddellijke ingang vanaf datum publicatie van kracht zijn.

Artikel 2. Aansprakelijkheid

Tearfund vzw besteedt continue zorg en aandacht aan de samenstelling van de inhoud op de website. Tearfund vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Dit geldt zowel voor informatie die door Tearfund vzw zelf op de website werd geplaatst, alsook voor informatie afkomstig van gebruikers (leden, bezoekers en adverteerders).

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op een financiële compensatie. Tearfund vzw is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

Tearfund vzw biedt de website uitdrukkelijk aan “zoals ze is”. Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Tearfund vzw kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Tearfund vzw is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. Tearfund vzw oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Tearfund vzw de elementen goedkeurt die deze sites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Tearfund vzw en de eigenaars van deze sites.

De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. Tearfund vzw behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de site.

Artikel 3. Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de op de website verstrekte gegevens (teksten, grafische elementen,…) eigendom zijn en blijven van Tearfund vzw. Niets van de website mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tearfund vzw. Het is ook verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door een browser.

Artikel 4. Privacy en bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Tearfund vzw respecteert je on line privacy en doet al het mogelijke om jouw privacy in relatie tot je gebruik van onze website te beschermen. Je kan onze website bezoeken zonder ook maar één persoonsgegeven te leveren. Om bepaalde diensten te kunnen leveren, die op onze website worden aangeboden, moet Tearfund vzw evenwel kunnen beschikken over sommige persoonsgegevens. Onder meer wanneer je een abonnement neemt op een nieuwsbrief om geïnformeerd te blijven over onze activiteiten, wanneer je een financiële kinderadoptie aanvraagt, wanneer je een abonnement neemt, of wanneer je deelneemt aan een enquête of wedstrijd, ga je ermee akkoord dat Tearfund vzw de persoonsgegevens die je overmaakt verzamelt en registreert.

Lees hier onze uitgebreide privacyverklaring.

Wijzigingen aan de Tearfund vzw Privacyverklaring zijn te allen tijde mogelijk, maar zullen aan de gebruikers meegedeeld worden via de website.

Artikel 5. Bewijs en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Artikel 6. Cookies

Door deze website te bezoeken, gaat u er automatisch mee akkoord dat Tearfund cookies op uw pc installeert waarmee zij informatie kan verzamelen over de manier waarop u deze website gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat in uw pc wordt geplaatst en beheerd door de website die het cookie heeft geïnstalleerd. Cookies maken het mogelijk uw pc onmiddellijk te herkennen bij uw volgende bezoek aan dezelfde website. Dankzij het gebruik van cookies kan de website tijdelijk informatie opslaan met betrekking tot de bezoekers van deze website en hun bezoeken. Per bezoek kunnen verschillende soorten cookies worden gebruikt.

Het gebruik van cookies is beperkt tot de volgende doelstellingen: Het gebruik van de website vergemakkelijken. De manier analyseren waarop de bezoekers de website gebruiken. De cookie registreert in geen geval welke informatie een individuele bezoeker gebruikt of afdrukt. Het doel bestaat erin statistische informatie te verzamelen om de werking van de website te kunnen optimaliseren. Via de parameters van uw browser kunt u cookies weigeren en aldus hun installatie op uw harde schijf voorkomen. In dit geval kan Tearfund de optimale werking van de website niet onder alle omstandigheden garanderen.

Artikel 7. Online donaties

Overmaking van de donatie gebeurt elektronisch via het systeem van GiveWP en Mollie. Op de overmaking zijn tevens de algemene voorwaarden van GiveWP en Mollie van toepassing en de overige artikels van de algemene voorwaarden van Tearfund. Tearfund is niet aansprakelijk voor eventuele storingen en / of fouten die optreden bij de overmaking van gelden. In geval zich problemen voordoen dient u contact op te nemen met uw bank en/of PayPal. U neemt best ook contact op met ons om hier melding van te maken.

Opgegeven bedragen zijn eenmalig, er is derhalve in geen geval sprake van een periodieke overschrijving. Wel kan men zo vaak doneren als men wil. Men dient dan voor iedere donatie opnieuw het donatie formulier in te vullen. De ontvangen gelden kunnen enkel gebruikt worden voor het opgegeven doel of daar waar het het meest nodig is indien geen projectcode werd opgegeven.

Tearfund legt jaarlijks verantwoording af aan haar leden en bevoegde instanties omtrent de ontvangen gelden en uitgaven. In geen geval is sprake van enige resultaatsverbintenis. Tearfund richt zich via de online donatie enkel op het innen van donaties ter verwezenlijking van haar doelstellingen en geeft geen enkele garantie voor te bereiken resultaten.

De gegevens die nodig zijn in het kader van de verwerking van een donatie worden enkel door Tearfund gebruikt. De donateur stemt in met dit gebruik door Tearfund door acceptatie van deze voorwaarden. De gegevens van een donateur zullen door Tearfund niet aan derden worden verstrekt. Voor het overmaken van een donatie aan Tearfund geldt een minimum leeftijd van 18 jaar. Personen die jonger zijn dan 18 jaar, mogen alleen een donatie overmaken met toestemming van de ouder of voogd.

U kunt uw gift onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Voor giften van 40 euro of meer op jaarbasis krijgt u na het verstrijken van het boekjaar automatisch een fiscaal attest. Dit kan enkel indien alle contactgegevens volledig en correct zijn ingevuld in het donatie formulier.

Laatste update: 8 Mei 2021.