Ik wil doneren

Noodhulp

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Tearfund vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Algemeen

Tearfund vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Tearfund vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Tearfund vzw
Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde, België
SB 11784/79
Ondernemingsnummer: 0419 872 616
Tel: +32 2 251 77 10
Fax: +32 2 251 82 52
E-mail: info@tearfund.be

Verzamelen van gegevens

Gegevens doorgegeven aan Tearfund door de actieve tussenkomst van de gebruiker

Door te surfen op de Tearfund websites, door de formulieren op de Tearfund websites in te vullen of zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, via een mobile applicatie of via de sociale netwerken gelinkt aan Tearfund, staat de Gebruiker aan Tearfund toe om de gegevens die hij meedeelt op te nemen en te bewaren voor de doeleinden zoals vermeld bij ‘Waarom verwerken wij persoonsgegevens’; deze gegevens omvatten met name:

 • identificatiegegevens zoals de naam, de voornaam, het geslacht, het mailadres en de fysische contactgegevens;
 • de bankgegevens noodzakelijk voor de giftenverwerking, zoals bankrekeningnummer, IBAN en BIC/SWIFT;
 • alle andere gegevens die vrijwillig door de Gebruiker aan Tearfund worden doorgegeven met een welbepaald doel (bijvoorbeeld projectcode of te ondersteunen project).

Gegevens die automatisch aan Tearfund doorgegeven worden bij het raadplegen van de Tearfund websites.

Cookies

Om het surfen op de Tearfund websites te vergemakkelijken, en ook om het technisch beheer te optimaliseren, kunnen de Tearfund websites gebruik maken van “cookies”.

Een “cookie” is een klein bestand dat door een website op de computer of de smartphone van de Gebruiker bewaard wordt. Deze “cookie” kan terug opgehaald worden bij een later bezoek op de Tearfund websites. De “cookie” kan enkel gelezen worden door de website die de cookie heeft geplaatst. De Tearfund websites gebruiken “cookies” voor het goede beheer van de Tearfund websites, meer bepaald om de voorkeuren van de Gebruiker te bewaren, of om informatie te bekomen over de geraadpleegde pagina’s en de datum en het uur van de raadpleging.

De meeste “cookies” werken enkel gedurende één sessie of bezoek. Het is ook mogelijk voor de Gebruiker om zijn browser zo te configureren dat hij verwittigd wordt als er een “cookie” aangemaakt wordt en om het opnemen ervan, individueel of niet, te verhinderen. Het deactiveren van cookies zou echter de toegang tot enkele delen van de Tearfund websites kunnen verhinderen of bemoeilijken. Om deze reden worden noodzakelijke cookies voor elke bezoeker standaard geaccepteerd, mits verwittiging aan alle bezoekers en hen wordt ook om consent gevraagd hiervoor. Consent voor deze cookies is geldig voor 365 dagen. Na deze periode zal elke bezoeker opnieuw gevraagd worden om hun consent te geven voor het gebruik van cookies.

Mits de voorafgaandelijke instemming van de bezoeker, kunnen de Tearfund websites ook het gebruik toelaten van cookies van derden, zoals onder meer deze hierna beschreven.

Google Analytics

De Tearfund websites gebruiken ook Google Analytics. Deze dienst aangeboden door Google analyseert de activiteit van de Tearfund websites. Google verzamelt de gegevens inzake het internetverkeer en het aantal bezoekers. Dit hulpmiddel laat Tearfund toe de prestaties van de Tearfund websites inzake het surfgedrag te meten en gegevens over activiteit en andere data te verzamelen.

Gegevens bewaard op geraadpleegde servers

Wanneer de Gebruiker de Tearfund websites betreedt, slaan de geraadpleegde servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals het domeintype waarmee de Gebruiker zich verbindt met het internet, het IP-adres van de Gebruiker (op het moment van de verbinding), de datum en het uur van het betreden van de Tearfund websites en andere gegevens over het verkeer, lokalisatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot de communicatie, de geraadpleegde pagina’s, het type browser dat gebruikt werd, het platform en/of het gebruikte exploitatiesysteem, de zoekmotor alsook de sleutelwoorden gebruikt om de Tearfund websites te vinden, enz. .

Geen enkel nominatief gegeven dat toelaat om de Gebruiker te identificeren wordt echter verzameld via deze registraties. De gegevens worden enkel behouden met het doel statistieken te verzamelen en de Tearfund websites te verbeteren.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Tearfund vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • contractueel: noodzakelijk voor uitvoering van overeenkomst, zoals arbeidsovereenkomst, vrijwilligersovereenkomst, contract met verzekeringsmaatschappijen rond verzekering voor vrijwilligers en personeel, personeelsbeheer, aanvragen overheidsstatuut;
 • wettelijke verplichting: afleveren fiscale attesten, het verkrijgen van subsidiëring door de overheid;
 • gerechtvaardigd belang: om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Tearfund vzw t.v.v. humanitaire acties en ontwikkelingsprojecten, het versturen van nieuwsbrieven, publicaties en uitnodigingen om onze donateurs te informeren over hun ondersteuning aan de projecten;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken, afhankelijk of u donateur, personeelslid in België of in buitenland, vrijwilliger of deelnemer aan een activiteit bent:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, foto
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: identiteitskaartnummer en/of Rijksregisternummer voor het opmaken van opdrachtenbrief en/of Security Pass bij opvolgingsmissie overzee
 • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, nationaliteit

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verwerken (V) en doorgeven (D) aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij enkel aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derden voor:

 • Het verzorgen van de internet aanwezigheid (webhosting) (V);
 • Het beheer van donateurs (V);
 • Communicatiediensten (e-mail, ..) (V);
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen van ons Tijdelijk Overzees Personeel (V);
 • Het beheer van onze personeelsdossiers (o.a. Sociaal Secretariaat Pegasus en Group S) (V, D)
 • Het afsluiten van verzekeringen; (D)
 • Het aanvragen van overheidsstatuut van missionair personeel (o.a. Federale Synode van Protestantse en Evangelische kerken, FOD Buitenlandse Zaken) (D)
 • Fiscale aftrekbaarheid (D)

We geven nooit persoonsgegevens door aan derden waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie, externe audit door erkende commissarissen, FOD Financiën in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU, uitgezonderd aan onze TOP’pers, ons contractueel tijdelijk overzees personeel.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Tearfund vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel worden persoonsgegevens maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

Beveiliging van de gegevens

Tearfund vzw heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 

 • Alle personen die namens Tearfund vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacy verklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

U heeft ook het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

Tearfund vzw kan haar privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze Tearfund website. De laatste wijziging gebeurde op 12 augustus 2015. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Contacteer ons als u deze wilt raadplegen.

Wetgeving van toepassing en bevoegde rechtsmacht

De huidige policy is onderworpen aan de Belgische wetgeving, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

In geval van betwistingen inzake de geldigheid, de toepassing, de interpretatie of de uitvoering van de policy, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Vilvoorde (België) bevoegd, in de mate dat dit in overeenstemming is met de regels van het internationaal privaatrecht.

De Gebruiker verbindt er zich toe, alvorens over te gaan tot enige stap tot gerechtelijke oplossing van een betwisting, te trachten dit in der minne op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met Tearfund, in voortkomend geval via bemiddeling, vooraleer toevlucht te zoeken in arbitrage, geschillenregeling, of elke andere vorm van regeling van geschillen.