Wie we zijn

Tearfund is een christelijke humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent bij rampen en ontwikkelingsprojecten. Wij zijn ontstaan vanuit de verschillende protestantse en evangelische kerkdenominaties in ons land, die allen aangesloten zijn bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België. Onze fondsen zijn vooral afkomstig van private personen en verschillende kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Daarnaast ontvangt Tearfund voor haar humanitaire acties subsidies van de Belgische Federale overheid.

Tearfund maakt deel uit van een internationale alliantie Integral, dat streeft naar meer efficiëntie door een doorgedreven samenwerking. Via een samenwerking op Europees vlak met leden van onze koepel EU-cord, worden gezamenlijke aanvraagdossiers voor subsidie voorgelegd aan de commissie van de Europese gemeenschap.

Onze donateurs worden heel regelmatig op de hoogte gehouden van de projecten via ons driemaandelijks magazine ‘Inzicht’, de nieuwsbrieven van onze vrijwilligers overzee, direct mail, projectvoorstellingen in kerken en groepen en ontmoetingsdagen.

Een wereld waarin elk mens telt, zonder armoede en onrecht

Dit is onze visie, een beeld van de toekomst die we verlangen.

Kijken en handelen en op die manier de spiraal van armoede helpen doorbreken voor talloze vrouwen, mannen en kinderen, zodat zij met hun door God geschonken potentieel tot volle ontwikkeling kunnen komen.

In plaats van het leven te kunnen ervaren als een geschenk van God, moeten miljoenen mensen vandaag het leven ondergaan als een tragedie, als gevolg van armoede en onrecht. Voor Tearfund is ieder mens een unieke schepping en daarom waard om alle aandacht te krijgen.

Wij willen iedereen mobiliseren om zich te engageren voor de armen. Samen met onze achterban willen wij op de bres staan voor kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden.

Hoewel wij gedreven zijn door ons christelijk geloof, willen wij iedereen in nood helpen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging, omdat elk mens telt.

Samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht

Onze missie drukt ons mandaat uit, de specifieke rol in het realiseren van onze visie.

Het bestrijden van de armoede en het onrecht, zodat elk mens het leven mag ervaren als een zegen, maar met bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen & kinderen in het Zuiden als mainstream.

Concreet betekent dit:

A. Het ondersteunen en begeleiden van lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden.

  • In samenwerking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken en gevolgen van de armoede en zetten wij tekenen van hoop uit.
  • Lokale partners worden bijgestaan om duurzame projecten uit te bouwen.
  • De partnerorganisaties van Tearfund engageren zich voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging.

B. De achterban in België te sensibiliseren voor de Noord-Zuid problematiek.

In eerste instantie, maar niet exclusief, gebeurt dit met onze voor de hand liggende achterban en partners, zijnde de protestants-evangelische gemeenschap in ons land en in het Zuiden.

Kernpunten Internationale Projectwerking


Bij de projectwerking focust Tearfund zich op enkele zwaartepunten en enkele transversale thema’s die in de meeste programma’s en projecten voorkomen. De heersende stroming is de zorg voor ‘vrouwen en kinderen‘, veelal de eerste en meest kwetsbare slachtoffers.

De noodhulp van Tearfund is flexibel en past zich aan aan de omstandigheden van conflicten, oorlogen en rampen. In acute noodhulpsituaties staat het redden van mensenlevens en het verzachten van het leed op de voorgrond. Aansluitend volgen overlevingshulp en wederopbouw. De noodhulp van Tearfund gebeurt in coördinatie met onze internationale alliantie Integral, een samenwerkingsverband van 14 internationale, christelijke hulporganisaties.

Straatkinderen, wezen, verwaarloosde kinderen en gehandicapten. Tearfund engageert zich voor een gezonde en algehele  ontwikkeling van kinderen, die veelal niet in staat zijn zich te verweren tegen het geweld en de uitbuiting. De projecten worden afgestemd op hun specifieke noden en hun familiale en sociale omgeving.

Onderdelen van de basisgezondheidszorg zijn: toegang tot zuiver drinkwater, het voorzien in sanitaire installaties, hygiëne- en gezondheidsvoorlichting, verstrekken van muskietennetten, vaccinatiecampagnes voor kinderen, de opleiding van traditionele, inheemse vroedvrouwen en gezondheidsanimatoren, de uitbouw en ontwikkeling van dispensaria en gezondheidscentra.

De onderwijsprojecten maken een goed basisonderwijs mogelijk voor kinderen en volwassenen. Daartoe behoren: opleiden en bijscholen van leerkrachten, beschikbaar stellen van infrastructuur, alfabetiseringscursussen en informele bijscholingen van volwassenen. Meisjes, benadeelde kinderen, vrouwen en minderheidsgroepen hebben prioriteit.

Versterking van de positie van de vrouw

Binnen onze projectwerking leggen wij belangrijke accenten op het verhogen van de levenskwaliteit van vrouwen, door een verbetering van hun gezondheidstoestand, een betere organisatie van hun dagelijks werk en het aanleren van productietechnieken, die hun lichamelijke arbeid kunnen verlichten. Door een betere vorming en het voorzien van speciale garantiefondsen voor krediet,  streven wij naar het verbeteren van hun positie in de gemeenschap. Via een verhoging van hun inkomen, meer betrokkenheid bij het economisch beheer, een betere toegang tot onderwijs en een goede christelijk geïnspireerde sociaal-maatschappelijke omkadering, bevorderen wij de sociale ontwikkeling van het gezin.